1392/8/20 دوشنبه
•   تهیه و تدوین خط‌ مشی‌های امور پژوهشی و اجرایی در زمینه امور اداری، مالی و پشتیبانی در چارچوب اهداف و سیاست‌های مصوب.•   نظارت بر اجرای خط‌مشی‌های مصوب بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی.
 •   برنامه‌ریزی و اجرای کلیه امور اداری، مالی، پرسنلی و پشتیبانی بودجه‌ای در چارچوب سیاست‌های مصوب.
•   هدایت و نظارت بر حسن اجرای کلیه مصوبات و بخشنامه‌های اداری، مالی، استخدامی، رفاهی و بودجه‌ای و انفورماتیک ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح.
 •   نظارت و ایجاد هماهنگی در کارکردهای واحدهای تحت سرپرستی.
 •   برنامه‌ریزی و اقدام  به منظور فراهم آوردن زمینه ارائه و تامین خدمات پشتیبانی و عمرانی مورد نیاز واحدهای تابعه.
 •    برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای حفظ، نگهداری و تجهیز و نوسازی امکانات فیزیکی.
 •   تایید ابلاغ و احکام پرسنلی مدیران و کارکنان.
 •   نظارت و هدایت  بر روند جذب، استخدام و آموزش کارکنان.
 •   تایید و صدور دستور پرداخت‌های مالی در حدود اختیارات تفویضی بر اساس ضوابط مالی و برنامه‌های مصوب.
 •   نظارت بر انجام کلیه امور خریدهای تدارکاتی، تجهیزاتی، خدماتی.
 •   عقد قرارداد خرید خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی براساس اختیارات تفویضی و قوانین و مقررات.
 •   نظارت بر انجام مکاتبات و حفظ و نگهداری اسناد.
 •   برنامه‌ریزی و اقدام لازم به منظور حفظ حقوق و منافع سازمان در انجام امور مالی و معاملاتی.
 •   برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر ارائه خدمات رفاهی و ارتقاء کیفیت زندگی مدیران، کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط در  معاونت برابر مقررات مربوط.
 •   برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور ایجاد ارتباط مستمر و فعال بین معاونت و سایر بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به منظور معرفی و همچنین ایفای نقش فعال در زمینه توسعه پایدار.
 •   ایجاد یک سیستم ارزیابی عملکرد جامع از طریق تدوین شاخص‌ها و استانداردهای هم جهت با اهداف عالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سنجش میزان بهبود عملکرد واحدها و تعیین میزان بهره‌وری معاونت از منابع انسانی در اختیار.