1395/5/25 دوشنبه


 
معاونت توسعه مدیریت ،حقوقی و امورمجلس
نام
سمت
شماره تماس
تصویر
رضا انجم شعاع
 معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امورمجلس
88233046-88233047
حسن کاوه فیروز رئیس مرکز برنامه،بودجه، فناوری اطلاعات،بازرسی و مدیریت عملکرد
88233022 
         
کامران کیخواه
رئیس مرکز منابع انسانی و پشتیبانی
88233440
88233441
سید حسین موسوی
مدیر کل اداره کل حقوقی
88233390
ابراهیم حاجی نژادی ذیحساب و مدیرکل امور مالی 88233035
سید وحید سید جعفری
مشاور معاون توسعه مدیریت ،حقوقی و امور مجلس
8233046-88233047
عبدالمجيد محمدي مشاور معاون توسعه مديريت حقوقي و امور مجلس و مسؤل دبيرخانه هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان